پروژه های اجرا شده توسط تیم حرفه ایی تعمیر و نگهداری خدمات برودتی پاورکول

سردخانه پاورکول

مهستان

سال اجرای پروژه :

1400

تالتالتالتا

پروژه دانشگاه

سال اجرای پروژه :

1400

دارای سردخانه فریوونی

دبیرستان پسرانه شهید

سال اجرای پروژه :

1370

توضیجات مرتبط